روکاری با سیستم محکم کردن غیرمرئی

شرکت «ترموآرینا» راه حل نوآورانه جهت نصب درونی و بیرونی عرضه می نماید.

سیستم جدید محکم کردن پلاستیک منحصر به فرد با تیر پایه های پروفیل ویژه امکاناتی برای نصب سریع و صرفه جویانه فراهم می آورد.

بعد از نصب تیر، تخته ها بدون پیچ با مصالح ویژه محکم می شود.

تخته ها به طور افقی، عمودی و قطری جابجا و نصب می شود.

تخته ها به سقف نیز نصب می شود.

در موارد معمولی مجبور می شوید پیچ های فلزی را با تیر محکم کنید، ولی مصالح ویژه پلاستیک شرکت ما را می توان به تیر های ویژه بدون پیچ نصب کرد.

تخته ها به طور آسان برداشته می شود و به طور مجدد نصب می شود و در این صورت نیازی به تعویض مصالح ندارد. اینگونه کارها را یک نفر هم میتواند انجام بدهد.

شرکت ما روکاری از چوب اصلاح شده حرارتی که دارای سیستم محکم کردن زیر می باشد را عرضه می کند:

  • آغشتگی روغن که حفاظت تشعشع فرابنفش را تامین می کند و مدت عمر جنس را آن را تمدید می کند.
  • با آغشتگی مقاومت آتش (برای کاربرد درونی و بیرونی) و حفاظت از تشعشع فرابنفش
  • رنگ های مختلف
  • بدون روکاری
1
2
3
4
5
1

Cladding board

2

گیره ها بدین پیچ

3

گیره ها بدین پیچ

4

تیر پایه

5

Wall

روکاری «ترمو پاین» (درخت کاج)

ابعاد: 20 х 90 / 116 / 140 میلیمتر

روکاری «ترمو اش» (زبان گنجشک)

ابعاد: 20 х 90 / 140 / 160 میلیمتر