اصلاح حرارتی

جریان اصلاح حرارتی عبارت می باشد از گرم کردن چوب تا حرارت 180-220 سانتیگراد بالا صفر و حفاظت آن به وسیله بخار.

بخار از چوب حفاظت می کند و به تحولات شیمیایی که در داخل چوب صورت می پذیرد تاثیر می گذارد.

تکنولوژی طبیعی 100 درصد – در جریان تولید تنها از گرما و بخار استفاده می شود، هیچ گونه اضافه های شیمیایی به کار نمی رود.

چوب اصلاح شده حرارتی نسبت به محیط زیست بی ضرر می باشد و آن جنسی می باشد در جریان تولید آن هیچ گونه مواد شیمیایی اضافه نمی شود و کاملا تبدیل می شود.

چوب اصلاح شده مقاوم موزون می باشد که رطوبت موزون به طور دائمی پایین می باشد.

بعد از اصلاح حرارتی رطوبت موزون چوب تقریبا تا 6-4 درصد پایین می آید. در نتیجه این رطوبت موزون پایین، چوب اصلاح شده حرارتی به تغییر رطوبت واکنش نشان نمی دهد، چوبی که مورد اصلاح حرارتی قرار نگرفته است بلافاصله واکنش نشان می دهد.

تحولات و تغییرات فصلی نیز در چوب اصلاح شده حرارتی به خوبی می گذرد، در چوب های اصلاح نشده و یا اصلاح شیمیایی شده خوب نمی گذرد.

مقاومت در برابر تغییر شکل چوب که به علت تغییرات رطوبت هوا به وجود می آید در مصالح اصلاح شده حرارتی به طور کلی افزایش می یابد. این امر از برکت پایین آوردن خشک کردن چوب، رطوبت پایین موزون و جذب کند رطوبت از اصلاح حرارتی به وجود می آید.

حرارت اصلاح حرارتی هر چه قدر بالا باشد تغییر هندسه ای چوب اصلاح شده حرارتی هر چه بیشتر پایین می آید.

در هنگام اصلاح یاخته چوب اصلاح می شود و در نتیجه خواص زیر چوب تغییر می یابد:

  • رنگ تیره تر می شود، رنگ جدید از قهوه ای رنگ روشن تا قهوه ای رنگ تیره تغییر می یابد
  • ربوطت موزون تا 50-20 درصد پایین می آید
  • ثبوت ابعاد هندسه ای افزایش می یابد
  • جذب رطوبت کاهش می یابد
  • فشار و تغییر شکل که در اثر تغییرات رطوبت ایجاد می شود کاهش می یابد
  • رسانایی گرما تا 30-20 درصد کاهش می یاید
  • تراکم چوب پایین می یابد
  • در جریان اصلاح حرارتی از چوب رزین از بین می رود
Thermo modified wood