تخته های روکش کلاسیک

تخته های روکش کلاسیک از چوب اصلاح شده حرارتی

علاوه بر روکش با سیستم محکم کردن اندازه و پروفیل های روکش های معمولی را عرضه می کنیم

شرکت ما نیز روکش ها را طبق طرح سفارشدهنده تولید می کند.

شرکت «ترموآرینا» از چوب اصلاح شده حرارتی مخصوص و دارای گواهینامه FSC® и PEFC استفاده می کند.

روکش های ساخت شرکت «ترموآرینا» دارای مقاومت بالا در برابر تغییر شکل و پوسیدگی می باشند.

بعد از اتمام اصلاح حرارتی در داخل چوب رطوبت موازن پایین حفظ می شود و روکش واکنش آنچندانی نسبت به تغییر رطوبت نشان نمی دهد، اگر چوب تبدیل نشده باشد روکش واکنش نشان می دهد. روکش های ساخت شرکت ما مقاوم تغییر شکل می باشد و در مقایسه با چوب تبدیل نشده شکل خود را نگه می دارد.

چوب اصلاح شده حرارتی درخت کاج دارای مقاومت پوسیدگی درجه 2 (مقاومت) می باشد و روکش از چوب اصلاح شده حرارتی زبان گنجشک دارای مقاومت ساییدگی درجه 1 (مقاومت بالا) (EN 350-2) می باشد.

فراورده های چوبی با مقاومت پوسیدگی درجه های 1 و 2 مناسب برای نصب بیرونی بدون تبدیل اضافی می باشد.

روکش «ترمو پاین» درخت کاج

ابعاد:

26 х 90 میلیمتر / 26 х 116 میلیمتر / 26 х 140 میلیمتر

روکش «ترمو اش» زبان گنجشک

ابعاد:

20 х 90 / 20 х 140 / 20 х 155 میلیمتر
26 х 90 / 26 х 140 / 26 х 155 میلیمتر