تخته های روکش با آغشتگی روغن

تخته های روکش با آغشتگی روغن

آغشتگی اولیه با روغن مدت عمر اضافی را تامین می کند و از برکت حفاظت ویژه از تشعشع فرابنفش رنگ اصلی حفظ می شود.

همه تخته ها از هر شش طرف 2-3 مرتبه به روغن آغشته می شود و به همین خاطر در طی سال های طولانی تخته تازکی را از دست نمی دهد.