روکش با سیستم جدید غیرمرئی محکم کردن

شرکت «ترموآرینا» روکش هایی از چوب اصلاح شده حرارتی با سیستم جدید محکم کردن بدون پیچ را عرضه می نماید.

برای نصب روکش جدید کارهای زیر انجام شود:

 • تیر پایه زیری پروفیل ویژه شرکت ما نصب گردد
 • تخته روکش با مصالح محکم کردن شرکت ما نصب گردد
 • سیستم محکم کردن شرکت ما به طور سریع و آسان نصب می شود، چون برای نصب تخته یا مصالح محکم کردن نیازی به پیچ وجود ندارد.
 • بعد از نصب ساختار پایه کاری آنچندانی باقی نمی ماند
 • جریان محکم کردن تخته های روکش با مصالح محکم کردن ساخت شرکت ما واقعا هم سریع و بدون لوازم انجام می گیرد.
 • ترکیب ویژه پلاستیکی مصالح محکم کردن مقاومت حد اکثر در تناوب دوره های سرد و گرم را تامین می کند که از کاهش کیفیت جلوگیری می شود.
1
2
3
1

گیره ها بدین پیچ

2

تخته روکش

3

تیر پایه

اولویت های سیستم محکم کردن شرکت ما

 • منتاژ خیلی سریع و آسان انجام می یابد.
 • مصالح پلاستیکی ویژه محکم کردن قابل انحنا می باشد قابلیت متحرک بودن تخته ها را تامین می کند (در محکم کردن فلزی این قابلیت وجود ندارد)
 • در اطراف سر پیچ تخته روکش گرانقیمت نمی ترکد
 • تخته ها به طور آسان دوباره برداشته می شود و مجدد به طور آسان نصب می شود (با استفاده از تیرپایه ها، مصالح محکم کردن و تخته ها)
 • پیچ های مرئی وجود ندارد
1
2
3
1

گیره ها بدین پیچ

2

گیره ها بدین پیچ

3

تیر پایه

در نصب سیستم محکم کردن شرکت ما نیازی به موارد زیر وجود ندارد:

 • پیچ های ویژه مقاوم فلزخوردگی گرانقیمت
 • خطکشی، تعیین جا و سوراخ کردن با مته برای جای پیچ
 • تعیین فاصله های صاف میان تخته ها (هنگام استفاده از مصالح محکم کردن این عمل به طور اتومات انجام می یابد)
 • اتلاف زمان برای سوراخ کردن با مته برای جای پیچ
 • مصالح ویژه
1
2
3
1

گیره ها بدین پیچ

2

تخته روکش

3

تیر پایه