گواهی نامه

شرکت «ترموارینا» نایل به دریافت دو گواهی نامه چوبسازی ثابت FSC® (C114364) PEFC. شده است. گواهی نامه های FSC® и PEFC. سیستم معروف جهانی ارزیابی چوبسازی ثابت می باشد که جریان کار به موازات عوامل اکولوژی، اجتماعی و اقتصادی با رعایت به مقررات و استانداردها انجام می گیرد را تصدیق می کند.

انتخاب و ترجیح انواع مصالح چوبی به بازار معین بستگی دارد.

Thermoarena OÜ – FSC®-C114364 Certificate

Thermoarena OÜ – PEFC Certificate

استونیایی شرکت موفق